اگر دل هایتان تاریک و ظلمانی نمیگردید
امامت هم عیان میگشت و پنهانی نمیگردید 

به قدر تشنگی گر تشنه ی امر فرج بودید
خدا دانید فرج اینگونه طولانی نمیگردید

تعجیل در فرج اقا صلوات بفرست